להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
קורות חייו של רבנו
מהו "גלגול נשמה"? אם קיים, מדוע איננו זוכרים את העבר? האם מדובר בחיי נצח או לא?
להזהיר גדולים על הקטנים.
הכל צפוי וידוע לבורא אז איך בעצם קיימת בחירה חופשית?
כתובים ב"אצבע אלוהים"? וכי לבורא יש אצבע או יד? והרי אין לו גוף ולא דמות הגוף
גאולה במשפט (דין) או בצדקה? לכאורה קשה.
האם מדובר ברוחניות? מדוע במדרש נחשבת לבת זוגו של הבורא? כנסו לכתבה זו להבין שהשכינה היא בחומר.
בהחלט יתכן שנבואת גוג ומגוג לא תתממש, וכך יהודי ירא שמים צריך להאמין
מהם הכרובים? מה חשיבות ציורם והנחתם בקדש הקודשים על ארון הקדש בבית המקדש?
בהחלט יתכן, וניתן להביא ראיה מתורתנו הקדושה.
במה כוחו של בן אדוננו דוד ומדוע לא להביא את הגאולה על ידי דוד המלך בעצמו, הרי חי וקיים ויקום בתחית המתים כאדם הראשון שנברא בגן עדן מקדם?
הכל על היתר עסקה ודוגמאות הלכה למעשה
מה פשרם של החלומות ומדוע התורה הקדושה בחרה לכתבם? והשאלה קשה יותר לאור הפסוקים (בספר דברים פרק מ') המשווים בין מעמד נביא לחולם חלום עד כדי ביטול חשיבותם וציווי שלא לשמע לדברים שכנגד ההלכה.
האם אדם שכלתני יכול להאמין שקיימים מלאכים? ואיך ניתן להסביר את העובדה שעל פי פסוקי התורה לכאורה מלאך סתר את ציווי הבורא כשקרא מהשמים "אל תשלח ידך"?
להיות מיוחס כלוי או ככהן אינו מסתכם רק בשם המשפחה אלא יש לכך השלכות מרחיקות לכת גם על בעלות על קרקע. שבט לוי מוזהר שלא לקחת חלק בארץ ואם נטל נחלה מוציאים ממנו בכוח.
כל אחד מאיתנו עתיד להיות נידון על תלמודו אשר בידו.
מהו "סוד העיבור" ומדוע אין "שבת מברכין" לחודש תשרי? הכל ויותר בלחיצה.
חייבים לדעת ולהודיע כי השטן שייך לעולם המשל והמדרש, ובמציאות מעולם לא נברא.
היה או לא היה? דמיון או מציאות?
מהו "ברית בין הבתרים"? ומהו חשיבותו?
בתורתנו כתוב: "ויאבק איש עמו עד עלות השחר". חכמים אמרו שהיה מלאך בדמות איש. כיצד ניתן להבין מאבק עם מלאך? בתורתנו כתוב שיעקב אבינו ניצח במאבק והמלאך מתחנן "שלחני" לאחר שהזיק לו ברגלו, מי התיר ליעקב אבינו לשחרר מזיק היכול להזיק לאחרים?
בספר התורה אין גודל כל האותיות זהה. מהם המקומות בהם האותיות גדולות או קטנות?
במזמורי תהילים מצינו הלשון "מזמור לבני קורח". לקרח היו בנים צדיקים ולהם שמות, מדוע מזכירים את שמו של קורח ולא של בניו?
הניתן להכחיש מציאות עב"ם על פי התורה? כתבה מעניינת להבין מדוע יהודי חייב להאמין כי קיימים וחיים בעולמנו עצמים בלתי מזוהים (עבמי"ם)
בסידורים רבים תמצאו כתוב שיש לכוון בקבלת השבת על תוספת נפש רוח ונשמה. המקור וההסבר.
ומדוע נוסח תפילות העמידה בשבת אינו אחיד בדומה לרגלים?
מיהו עמלק? ובמה שונה משאר העמים?
נדב ואביהו היו גדולי תורה וקדושי עליון כיצד ניתן להבין את עונשם ביום חנוכת המשכן.
האם תורת ישראל גזענית? העונה בחיוב כעונה בלי דעת.
בשבת נפש ורוח יתרים, במה הדברים אמורים?
האר"י הקדוש בחר שלא לכתוב את סתרי התורה, ומתוך מיעוט כתיבתו אנו מוצאים מזמורים ליום השבת בהם טמונים סודות ליודעי רז. אם אינכם יודעים את מילות אזמר בשבחין של ליל שבת? יודעים ולא יודעים את פירוש המילות? יודעים ולא יודעים מה ההסבר? הכנסו לכתבה ותשכילו.
האם ניתן לייחס לבורא אהבה או יסורי קנאה ושנאה?
דיני מוקצה בקצרה בצורה מקיפה ומקורות לעיון
לא די כי דורנו מספיק סובל מחוסר ידע יהודי ותורני, אלא שקמו ביננו שוטים ונביאי שקר.
מעשה המרכבה כריקוד והודיה
שנות עולם הבחירה החופשית בין לעשות טוב או לבחור ברע
מה פירוש המילה שבתי, האם ישיבה (שורש י.ש.ב) או שיבה (שורש ש.ו.ב)? אם נפרש מלשון ישיבה, היכן נעלמה האות י' במילה, בדקדוק עברי נכון היה צריך לכתוב וישבתי (בפרק כג') או ישבתי (בפרק כז)? יתירה מזו, הרי אין ישיבה בבית ה'?
רבן יוחנן בן זכאי מנהיגם של ישראל בוכה כשרואה תלמידיו, מדוע?
חודש ניסן הוא חודש הניקיון והסידור. אבל יותר מזה, בחודש הזה נצטרך לענות על השאלה "מה עיקר ומה טפל".
רש"י מתאר את הקמת בית המקדש השלישי במילים 'יגלה ויבא משמים', מהי כוונתו?
בשאלה קשה זו ניתן לעסוק בכל הזמן שהוקצב לנו עלי אדמות, ועדיין לא להתחיל לפתוח ספר. העצה שלנו לשואלים ולשואלים בלבד (ולא לאלו שכבר לומדים) שילמדו בספרי ההלכה, היות והלימוד בעל הערך הגדול ביותר הוא הלימוד שמביא לידי מעשה.
הכתב והמכתב נמסרו למשה רבינו בהר סיני
היות ואתר זה הינו להורים ולילדים, בחרנו להביא לפניכם מהלכות כיבוד אב ואם. מצות כיבוד הורים היא אחת מעשרת הדיברות שניתנו במעמד הר סיני והיא מצות עשה מן התורה.
לשביעי כוח מיוחד שתפילתו נשמעת ורצוי לפני הבורא. ועל כך אמר רבי חייא בשם רבי לוי (במדרש תנחומא פרשת שלח) כל הבלים שישראל עושים כל ימות השנה, הבורא מוחל להם בחדש השביעי (חודש תשרי הנקרא בתורה 'החודש השביעי' למניין החודשים מניסן).
הגור אריה למהר"ל עוסק בשאלת השאלות מדוע כתוב "כאור שבעת הימים"? הרי החטא היה לאחר ששה ימים? היה צריך לגנוז את אור עולם הבא מיד לאחר החטא? ותשובתו (מופיע גם במדרש): "מפני כבוד השבת", ועל כן נאמר "ויברך אלוקים את יום השביעי" במה ברכו – באור הגנוז. והלוואי והבורא ייתן לנו מהלכים בין העומדים והזכאים לאור הגנוז לעתיד, העולם שלפני חטא אדם הראשון, עולם הבא.
מגילות מדבר יהודה הם אוסף גדול של חומר מימי הבית השני. המגילות נטמנו במערות סמוך לחורבן שהביאו הרומאים. טומני המגילות היו בני קהילה, "בני כת מדבר יהודה", שפרשו מאורח החיים של הדת היהודית וישבו בחורבת קומראן ליד ים המלח.
הסיכוי לרעידת אדמה במדינת ישראל הינו גבוה, היות ומדינת ישראל ממוקמת על מפגש של שני לוחות טקטונים, הקרוי השבר הסורי אפריקני.
כל מה שרציתם לדעת על הגורל המקודש
כהורים אנו מצווים להיזהר ושלא לדרוש דברים שקשה להם לעשות ושלא להכשילם. אנו מצווים למחול על כבודנו, אף בלא ידיעת הילדים, ולהעלים עין כדי שלא להענישם בידי שמים, שהורה שמחל על כבודו כבודו מחול.
נהגו לערוך את ברכת ההבדלה בבית הכנסת לאחר תפילת מעריב. לא אחת יצא לנו לשמוע משליח הציבור ברכת "מיני בשמים" על הציפורן. הכיצד? הרי הכל יודעים כי הציפורן הוא עץ וברכתו "בורא עצי בשמים"? האם החזן טעה? לא בהכרח.
האם גילוי אליהו הנביא הוא רק לצדיקים? אם תשובתכם חיובית, כנסו לכתבה זו ותגלו עד כמה טעיתם כי הגילוי בעיקר לרשעים.
אם שאלתם מדוע בחר האתר להקדיש נושא בפני עצמו להלכות טהרה (כולל טהרת הבית - הלכות נידה), הלכות בית המקדש והלכות עבודת הכוהנים וקרא לנושא "קודשי ישראל"? התשובה מודגשת במכתבו האחרון של החפץ חיים .
אם תשובתכם לילדכם כי עולם הבא איננו גשמי, מוטב שתתעוררו מבעוד מועד על ידי שתכנסו לכתבה זו.
האם אכן כולם חייבים לעלות לרגל? מי הם הפטורים? לתשובות הבאנו גם סיפור מהגמרא.
"עולם הבא" ו"תחיית המתים" הם שני מונחים הקשורים זה בזה. הנפש שבבשר היתה שותפה בקיום מצוות הבורא בעולם הזה ושכרה מגיע בעת תחית המתים.
משנה במסכת אבות (פרק ד, משנה טז): רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין. מהם מספר שנות התיקון בפרוזדור (העולם הזה) ומתי נכנס לטרקלין (העולם הבא)? לפניכם המקורות מהתלמוד הבבלי.
רבים בעולם מאמינים כי סוף העולם קרב. האם אמונה זו איננה עומדת בסתירה לידיעה כי יש בורא וישנה השגחה?
שבטך ומשענתך המה ינחמוני. השבט המסמל מקל הכאה משמש כמשענת הרפואה של הבורא. הכיצד? אַנְתְּ חַכִּים וְלָאו בְּחָכְמָה יְדִיעָא. אַנְתְּ הוּא מֵבִין וְלָאו מִבִּינָה יְדִיעָא. לֵית לָךְ אֲתָר יְדִיעָא. אֶלָּא לְאִשְׁתְּמודְעָא תֻּקְפָךְ וְחֵילָךְ לִבְנֵי נָשָׁא. וּלְאַחְזָאָה לון אֵיךְ אִתְנְהִיג עָלְמָא בְדִינָא וּבְרַחֲמֵי דְאִינוּן צֶדֶק וּמִשְׁפָּט כְּפוּם עובָדֵיהון דִּבְנֵי נָשָׁא.
האם ניסתם לכתוב מכתב לבורא עולם? אנו מבטיחים כי המכתב שצירפנו כקובץ PDF יוכל לשנות את כל תפיסת עולמכם. המכתב קצת מוזר בתחילתו אבל מי שיקרא אותו עד סופו לא יתחרט.
שלוש פעמים ביום לאחר תפילת העמידה אנו מתפללים "אלוהי! נצור לשוני מרע, ושפתותי מדבר מרמה ...". מדוע כפל הבקשה? ובכלל, צריך היה לבקש להנצל מלעשות רע?
טיפים לבחירת שם לתינוק
כל מה שנחוץ לקרוא פרשה בתורה
כמה מוקשים יש בתורתנו הקדושה לדחות בהם את המינים והכופרים וכמה חשובה עמלה של תורה ...
כי היא מקור הברכה
מה עושים בטו בשבט? ממה צריך להזהר? על מה צריך לשים לב? מה המיוחד בחג הזה? מה המקור לחג האילנות? רוצים תשובות?
נהוג לומר נוסח קצר של תפילה בכל יום לאחר הפסח עד לחג השבועות
קורות חייו של רבנו
הנכון לקרוא למונח "מיתת חסד"? כתבה מרגשת לחשיבה מחודשת
מבזקי חדשות
המומלצים
שירים ומנגינות
לילדים
להורים
כתבות  
English  
Français  
קודשי ישראל  
תפילות להורדה  
עוגות ימי הולדת ומתכונים  
סרטונים  
תמונות מספרות  
קריאת פרקי תהילים לכל עת  
הקדשות לעילוי נשמה, לרפואה, לזיווג ולברכה  
 
האם אדם הראשון חטא שאכל מפרי הדעת, הלא ביקש לדעת את הבורא ולעובדו מתוך ידיעה והבנה?