להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ב', ז’ בסיון תשע”ח
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
כל מה שרציתם לדעת על הגורל המקודש

מהו הטקס המקודש כל-כך הנקרא "גורל הגר"א"? לפני כן, חשוב לציין שעד היום לא ברור מדוע נקשר שמו של הגר"א (הגאון מוילנא) לטקס זה משני סיבות. הראשונה, דפי ההיסטוריה מעידים כי טקס זה קדום לתקופתו של הגר"א. השניה, היות וכידוע תמך בגישה של "תמים תהיה עם ה' אלוהיך" האוסרת על היעזרות במקורות מאגיים (במיוחד ניתן לראות את עמדתו העיקשת והעקבית בקידוש ליל שבת, עת שהשמיט פנייה למלאכים "ברכוני לשלום מלאכי השלום..."). ועתה להסבר הטקס: יהודי המצוי בתפנית חשובה בחייו ואינו מוצא תשובה כיצד ינהג, מקבל עליו לעתיד להשתפר בענייני קיום מצוות טובל במקווה, ונגש לכתוב השאלה על דף תוך תפילה עמוקה לריבונו של עולם שיורה את הדרך הנכונה. את הדף מכניס למקום אקראי בספר התנ"ך, כשהספר סגור. לאחר מכן פותח את המקום שאליו הוכנס הדף ומנסה למצוא במה שכתוב שם תשובה לשאלה. ועתה לדברים שיש לקחת בחשבון: האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד הסתייג משימוש בגורל הגר"א, ולפניכם ציטוט. ספר השיחות תשמ"ט עמוד 223 הערה 98: מצד גודל הזהירות שצריכה להיות בספרי קודש, אולי כדאי להימנע מלהשתמש בספרי קודש, ופשיטא שלא בשביל בירור בענייני חול ... המהרש"ק פסק שאין להשתמש בגורל כדי לקבוע עתידות אך התיר אותו על מנת לברר מה שייך למה בדברי קדושה, כגון מיהו האבל שיזכה באמירת קדיש בבית הכנסת, כשם שהתורה מעידה כי חלוקת ארץ הקודש לעולים ממצרים וחלוקת התפקידים בבית המקדש נעשו בהגרלה. נאמר בתורה "לא ימצא בך קוסם קסמים מעונן ומנחש..." (ספר דברים יח', י'). ספר החינוך (סימן רמט' - שלא לנחש): ... כגון האומר נפלה פתי מפי, נפל מקל מידי .., וימנע מפני כן מעשות שום מעשה. ... או כיון שראה דבר פלוני בתחלת היום לא ירויח היום, או שום מקרה רע יבואהו. ... לפי שענינים אלה הם דברי שגעון וסכלות גמורה ... ועוד ... שיחשב כל טובתו ורעתו וכל אשר יקרהו שהוא דבר מקרי, לא בהשגחה מאת בוראו ... כי כל הרעות והטובות מפי עליון תצאנה לפי מעשה האדם אם טוב ואם רע ... ובמילים שלנו, אם קרה אירוע כלשהוא לאדם, ומשום כך נמנע לעשות מעשה, כאשר אין קשר הגיוני בין הימנעותו לעשות את המעשה לאירוע, נכנס לגדרי איסור התורה שלא לנחש. ספר החינוך (סימן תקי' - שלא לקסם): שנמנענו שלא לקסם ... כלומר שמתבודדים במחשבתם וקובעים כל הכונה וכל ההרגש שלהם על אותו הענין שיחפצו לדעת, ומתוך ההתבודדות והקביעות החזקה והתפשטות כל המחשבה מכל עניני העולם הגופני תתערב נפשם עם הרוחניים הקולטים העתידות הקרובות ... אבל יתקיימו דבריהם ברב. ... ומכל ענינים אלו תרחיקנו תורתנו השלמה, ועל כל זה נאמר (דברים יח י) לא ימצא בך קוסם קסמים מעונן ומנחש וגו'. ובמילים שלנו, אדם שמתאמץ במחשבותיו וברגשותיו לקלוט את העתיד, נכנס לגדרי איסור התורה שלא לקסום. ואפילו שידוע כי ברוב המקרים האירוע העתידי שהתאמץ בו במחשבותיו יבוא. ומדוע? היות ויש בכך הסרת אחריות מן השואל, שאינו נדרש לתקן מעשיו אלא סומך על הוראות שמימיות. אם אין המדובר באיסור תורה וכל מטרת הטקס לשאול בדברים הרוחניים ולא בדברי החולין, והשואל רוצה לטהר ולקדש עצמו ולקבל על עצמו להשתפר בענייני קיום המצוות (כשם שפסק המהרש"ק לעיל). אזי הגענו לשלב שבו יש להרהר הרי גם עלי הכהן הגדול טעה בהבנת האורים ותומים וחשב את חנה לשיכורה. האם לא פתחנו פתח שגם הגדול מביננו יוציא מהגורל את מה שהוא יבין כ"תשובות". הסכנה גדולה עד מאד כי הדבר עלול לגרום להכריע בשאלות גורליות שלא כראוי. הגורל לא בא לשמש כתחליף לשאלות בהלכה ויש לדבוק ב "עשה לך רב". יש לקחת בחשבון את האפשרות כי בפתיחת הספר, לא ימצא השואל שום דבר רלוונטי, או שימצא צדדים לכאן ולכאן. ואז מה יעשה השואל? הרי הגורל הוא רק אחד, ואין גורלות בשניים. לסיכום, באופן כללי, שב ואל תעשה עדיף במיוחד שהמדובר בשאלת גורל שאינה קשורה לדברים שבקדושה, אלא אם הרב התיר לפי פרטי המקרה

 
 
 
האם אדם הראשון חטא שאכל מפרי הדעת, הלא ביקש לדעת את הבורא ולעובדו מתוך ידיעה והבנה?