להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
לא די כי דורנו מספיק סובל מחוסר ידע יהודי ותורני, אלא שקמו ביננו שוטים ונביאי שקר.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין (דף צח' עמ' א'): ואמר רבי יוחנן אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב ...אמר רבי אלכסנדרי רבי יהושע בן לוי רמי כתיב בעתה וכתיב אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעתה. ובמילים שלנו, בשתי דרכים יכולה לבא הגאולה, בה יעמוד בית המקדש לנצח נצחים, יאריכו חיי האדם (קללת "אל עפר תשוב" תתבטל) והעולם יושפע בשפע רב בחומר וברוח, של גשמיות ורוחניות. הדרך הראשונה, כולו זכאי = אחישנה. הדרך השנייה, כולו חייב = בעתה, כעני הרוכב על החמור (משל: העני מסמל איטיות ושפלות אינו ממהר למקום כלשהו ומתייסר ביסורי העניות, והחמור אינו סוס או גמל מהיר אלא איטי סובל מסעות הגלות הקשה). אם כן, קיימים שתי דרכים לביאת הגאולה השונות זו מזו, מדוע אין הדברים ברורים ומוחלטים? הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים, ועל כן ביאת הגואל, ימות המשיח, אינה בידי שמים אלא בידי האדם. בכל דור לפני היום הנצחי שכולו טוב וכולו ארוך, באלפיים האחרונות של הפרוזדור, אלפיים שנות משיח, אם הדור כולו זכאי ויראת שמים על פניהם, בטלים ייסורי וחבלי משיח, וזמן הגאולה מתעורר בסוד "היום אם בקולו תשמעו". "כולו זכאי" אינו מחייב שכל הגופים יהיו צדיקים קרי אין צורך שהתינוקות או הגויים ישמרו שבת אלא השייכים לקהל ה'. מאידך גיסא, אם לא נמצא דור כולו זכאי, לא נותר לבורא אלא לממש את הדרך השנייה, ולהכין את הדור לגאולה כשם שכבר גאל את אבותינו ממצרים והוציאם לא בצדקותם וביושר לבבם, אלא למען שמו הגדול והנורא המחולל בגויים, ולמען הקים את השבועה שנשבע לאבותינו הקדושים זיכרונם לברכה, אברהם יצחק ויעקב. בל נשכח את המקורות לקמן, המעידים על הייסורים הקשים לכל העולם אם לא זכו בדרך הראשונה, אלא בדרך הגאולה הנקראת "בעתה". כשמה כן היא, זו עת של אסונות טבע ופורענות בה העמים הורגים זה בזה רחמנא ליצלן, לאורך תקופה של שנים עשר חודש. איננו מבינים מדוע בציבור קמו נביאי שקר, המנבאים את בוא הדרך השנייה, כבר בימינו. האם אין בידם המקורות על מנין השנים בפרוזדור? האם יתכן שבדור בו עדיין ישנה אפשרות לפרות ולרבות ולהביא ילדים ואיננו אחרון - "לא כלו נשמות שבגוף" - יממש הבורא את הדרך השניה? ברור שלא. בימינו יכול בן דוד לגאול רק בדרך הראשונה של הגאולה ובתנאי שהדור "כולו זכאי". בדרך הראשונה של הגאולה בטלה ומבוטלת נבואת גוג ומגוג ואין צורך בה כי עם ישראל אור לגויים לעורר את השפע הגשמי בעולם עד בלי די ואין קנאה שנאה ותחרות אלא אחוה, אהבה ושלום. לחצו כאן להבין מהו מנין שנות הפרוזדור (העולם הזה)? לחצו כאן להבנה כי עולם הבא הוא בחומר ולא רק ברוח? הדרך השנייה לביאת הגואל, תבוא גם אם לא זכו כל הדורות להיות בבחינת "כולו זכאי", ונותר הדור האחרון, דור שעליו אמרו חכמים שכלו נשמות שבגוף ולא יוכלו להביא תינוקות. ואם המונח דור הוא ארבעים שנה של פיריון האשה, אזי הבורא הרחמן לא יקדים את הדרך השנייה, ייסורי וחבלי משיח, בטרם עת, דהיינו בטרם 40 שנה האחרונות לפרוזדור (עיינו מלבי"ם וכל סיעתו שהסבירו כי חישוב הקץ הוא למחשב את הדרך הראשונה לביאת הגואל. את הדרך השניה לביאת הגואל אין צורך לחשב כי זה המנין שאנו מונים בלוח השנה העברי). חובה להדגיש, כי גם אם רחמנא ליצלן יהיו מלחמות קשות בין עמים, לא יתכן שהם מלחמות תקופת גוג ומגוג, אלא רק דוגמא זעירא לעורר את נפשנו לתקופה הקשה של אחרית הימים. משנה מסכת עדויות (פרק ב' משנה י'): משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא שנים עשר חדש משנה מסכת מגילה (פרק ג' משנה ה'): ומפטירין בפסח, העצמות היבשות. ובסוכות, ביום בא גוג. שמסורת בידינו דתחיית המתים עתידה להיות בפסח , ומלחמות גוג ומגוג בסוכות ובמילים שלנו, חג הסוכות מסמל את העולם הזה, העולם הארעי. עולם שהנהגתו בהסתר. בעולם הזה יתכנו מלחמות בין עמים. מאידך גיסא חג הפסח מסמל את העולם הבא, העולם הנצחי. עולם שהנהגתו "וראו כל בשר" את השגחת הבורא בעולמו כיצד הבורא במכותיו במצרים מבדיל בין בכור אדם לבכור אדם. בעולם של "מלאה הארץ דעה", בעולם של בריאת בני האדם שעזבו את העולם הזה (תחית המתים) בחומר שלא ישוב לעפר, לא יתכנו מלחמות בין עמים, וכי על מה ילחמו אם אין מחסור בחומר, אין מוות ואין יסורים?

 
 
 
האם אדם הראשון חטא שאכל מפרי הדעת, הלא ביקש לדעת את הבורא ולעובדו מתוך ידיעה והבנה?