להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
רוצים לדעת ערך פסוק שם או אות בגמטריה...

אותערךסיכוםקטנהא1 ב2 ג366ד499ה5 ו6156ז7189ח8 ט9246י10279כ20 ל30606מ40909נ50 ס601506ע701809פ80 צ902406ק1002709ר200 ש3006006ת4009009ך500 ם60015006ן70018009ף800 ץ90024006א100027009 עמודת "סיכום" הינה סיכום גמטרית 3 אותיות אחרונות. עמודת "קטנה" הינה הגימטריה הקטנה של הסיכום. הספרה 6 היא גמטריה קטנה של המילה "שקר" כאשר הספרה 9 היא גמטריה קטנה של המילה "אמת". היפוך צורת הספרה 9 יתן את הספרה 6. אם נתחיל מהאות ב לאורך כל הדרך ינתן חותם אמת של הספרה 9. אם נתחיל מהאות א ונחשוב שהכל נוצר לבד ויש לו התחלה כולל אלופו של עולם אזי לאורך כל הדרך ינתן חותם שקר של הספרה 6 שהרי יכל היוצר לברוא העולם ברגע ולא היה צורך ביצירה של ששה ימים אלא אם כן לצורך תיקון השקר לעשותו אמת כי אז יצטרך לשלש קדושה בסוד הפסוק "וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים" (חומש ויקרא פרק כ"ה פסוק 21). כללי: אין לומדים הלכות מגימטריה (למעט המקובלות במסורת כהלכה למשה מסיני). חשוב להדגיש כי ר' אלעזר חסמא קבע במשנה בפרקי אבות: "קינין ופתחי נידה הן גופי הלכות, תקופות וגימטריאות - פרפראות לחכמה". בברייתא של ר' אליעזר הגלילי נמנית הגימטריה עם המידות שהתורה נדרשת בהן באגדה. הרמב"ן פעל לצמצום השימוש בגימטריה ככלי לפרשנות, וקבע "אין אדם רשאי לדון בחשבון גימטריות ולהוציא מהן עניין עלה בדעתו". רבי יעקב בן אשר, "בעל הטורים", בפרשנותו לתורה, עושה שימוש נרחב בגימטריה ומשתמש בה כמבוא לפרשנותו המקיפה לתורה, וכהגדרתו "מעט פרפראות וגימטריות וטעמי המסורות להמשיך הלב". דוגמאות לגימטריה: על הפסוק (בראשית יד, יד): "וישמע אברם, כי נשבה בן אחיו; וירק את חניכיו ילידי ביתו, שמונה עשר ושלש מאות, וירדוף, עד-דן" נאמר בברייתא כי 318 חניכיו ילידי ביתו אינם אלא אליעזר עבד אברהם לבדו, שהרי אליעזר = 318 בגימטריה. בפירוש אברהם אבן עזרא לפסוק זה נמצא: "וחשבון אותיות אליעזר דרך דרש, כי אין הכתוב מדבר בגימטריא, כי יכול יוכל הרוצה להוציא כל שם לטוב ולרע, רק השם כמשמעו". מהפסוק (במדבר, ו, ה): "עד מלאת הימים אשר יזיר לה', קדוש יהיה" נלמדת ההלכה (מסכת נזיר, ה/א) שנזירות שלא נקבע אורכה נמשכת 30 יום, כערכה של המילה "יהיה". בפירוש הרא"ש שם, מזכיר את העובדה שפרט זה הוא הלכה למשה מסיני, ורק נסמך על הפסוק כרמז. הביטוי "נכנס יין יצא סוד" מופיע במסכת עירובין (דף סה/א) ושם מוסבר כי בנוסף להשפעתו המשחררת לשון של היין, תכונה זו שלו נרמזת גם בגימטריה: יין = 70 = סוד. על דברי יעקב אבינו: "עם לבן גרתי" (בראשית, לב, ה) פירש רש"י: "גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי (פירוש המיוחס לרבי משה הדרשן)". על דברי אחשוורוש להמן במגילת אסתר: "הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך", מפרשים התוספות (מסכת מגילה יג/ב): "גימטריא דהכסף עולה הע"ץ, רמז לו שיתלה עליו" (כלומר הכסף = 165 = העץ). v למחשבון מדעי

 
 
 
בספר התורה לא נמצא שמות ופרטים על מאורעות בהיסטוריה. יתירה מזו, בסיפור הפרטים ישנו כלל כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, דהיינו סדר הקריאה איננו תואם את סדר התרחשות המאורעות. אבל ישנו ספר היסטורי עתיק...